Istorijski arhiv

Istorijski arhiv zauzima centralno mesto u projektu Portal za žensku i rodnu istoriju. Međunarodni i nacionalni ženski pokreti bili su politička pokretačka snaga u borbi za ravnopravan politički, društveni, ekonomski i pravni položaj žena krajem 19. i tokom 20. veka. U njihovom krugu sazrevala je ideja o važnosti kolektivnog istorijskog pamćenja žena, pa su još od tridesetih godina prošlog veka osnivani prvi arhivi za žensku istoriju, prikupljane specijalizovane zbirke a potom otvarane biblioteke i muzeji. Svako od nas ko se upustio u istraživanje prošlosti žena na našim prostorima susreo se s nedostatkom građe, nesistematizovanim, nepostojećim ili uništenim fondovima, čak i kada je reč o ženskim organizacijama i udruženjima koja su imala dugu tradiciju u Srbiji i Jugoslaviji u 19. i 20. veku.

Zato je osnovni cilj Portala da sakupi, sačuva i učini dostupnom raznovrsnu istorijsku građu različitog porekla: arhivsku građu u dogovoru s nadležnim ustanovama, tekstove u štampi i publikacijama od posebnog, diskurzivnog značaja za istoriju rodnih odnosa, štampu, časopise, publikacije, fotografije. Reč je o izvorima za istoriju rodnih odnosa, za pravni, ekonomski i politički položaj žena u Srbiji (Jugoslaviji) u 19. i 20. veku, njihovo obrazovanje, rad, ženski pokret, rat, učešće u međunarodnim ženskim organizacijama, brak i porodicu.